Propozice

Základní informace

 1. Soutěž pořádá spolek HC TRENDY z.s., IČ: 033 77 911, se sídlem Ledenická-St. Pohůrecká 332, 370 06 Srubec pod samostatným označením RYBNÍKÁŘSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, dále jen „RHL“.
 2. Soutěž je řízena Řídícím výborem RHL (dále jen „ŘV“).
 3. Řešení sporů a přestupků projednává Přestupková komise (dále jen „PK“).
 4. Veškeré informace o RHL (soupisky týmů, statistiky a plány zápasů, atd.) jsou veřejně on-line přístupné na webu  https://rhl-jc.cz/. Centrální email soutěže a ŘV:rybnikarskahokejovaliga@gmail.com (dále jen „centrální email“).
 5. Bankovní účet RHL 270 067 7943 / 2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen účet RHL).
 6. Hlavní hokejová hala soutěže je v ZS TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

Všeobecné informace

 1. RHL je amatérská hokejová liga, která klade všem zúčastněným podmínku slušného sportovního chování na ledě i mimo něj. Je nepřípustné, aby hráči slovně nebo dokonce fyzicky napadali sebe, protihráče nebo rozhodčí. Vedoucí jednotlivých týmů dbají u svých svěřenců na dodržování myšlenky fair-play.
 2. V případě nejasného výkladu znění propozic soutěže rozhoduje vždy ŘV.
 3. PK je oprávněna uložit kárné tresty a finanční pokuty týmům nebo i jednotlivým hráčům a to do max. výše 5000 Kč pro tým, do 2.000 Kč pro jednotlivce. ŘV je oprávněn napomenout nebo i vyloučit jednotlivce nebo tým z celé soutěže, který bude opakovaně nebo hrubě porušovat pravidla slušnosti nebo nebude plnit uložené tresty PK.
 4. V soutěži je povolen start hráčům převážně starších 18-ti let výhradně v úplné hokejové výstroji s předepsanou helmou a v jednotných dresech s čísly.
 5. Každý hráč startuje v soutěži na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. RHL není pojištěna na rizika úrazů hráčů a nenese zodpovědnost za případné úrazy.
 6. Herní pravidla RHL vycházejí podle platných pravidel ČSLH a jsou dále upravené dle pravidel Old Boys (golfové údery jsou povolené) hokeje ve znění těchto propozic.
 7. Soutěž probíhá od září do konce března. Soutěže se mohou zúčastnit mužstva, která mají od ŘV potvrzené registrace v daném nebo předchozím ročníku soutěže, uhrazeno startovné a splní podmínky pro účast jednotlivých hráčů. Startovné je nevratné.
 8. Vedoucí týmu musí zaslat přihlášku svého týmu nejpozději do 30.6.2023na centrální email. V přihlášce musí být uvedeno: 
   Název týmu:
  2. Vedoucí týmu:
  3. Kontaktní telefon, email:

 9. Zároveň je nutné uhradit do výše uvedeného data nevratné startovné ve výši 4000,- Kč na účet RHLs uvedením názvu týmu do poznámky k platbě.
 10. Vratná kauce ve výši 5.000 Kč musí být uhrazena do 15.9.2023a to na pokrytí nákladů pro případ nedostavení se k zápasu, hrazení pokut atd. V případě čerpání finančních prostředků z kauce může tým pokračovat v soutěži až po vyrovnání kauce do plné výše.
 11. Startovné se použije na krytí nákladů organizace turnaje, na správu databázových webových stránek, na materiální náklady soutěže
 12. Úhradou startovného se mužstvo i všichni jeho členové podřizují dobrovolně propozicím a pravidlům RHL, jakož i pravomoci orgánů RHL, a současně prohlašují, že se s nimi v dostatečném předstihu seznámili a zavazují se je dodržovat.

Registrace hráčů

  1. Základní podmínkou pro platný start hráče v RHL je platná on-line registrace na webu RHL.
  2. Povinné údaje u všech hráčů: jméno, příjmení, datum narození, fotografie, číslo dresu, herní post, registrace v jiné soutěži (viz. níže). Vedoucí týmu zašle požadované údaje na RHL mail do 20.8.2023,
  3. Registrační průkazy vydané v předešlých sezónách zůstávají v platnosti. Pro nově registrované hráče si každý vedoucí individuálně zajistí vydání registračního průkazu
  4. Před zaregistrováním týmů provede PK kontrolu hráčů, zda splňují kritéria RHL. Za oprávněnost možnosti startovat v RHL dle podmínek stanovených v těchto propozicích odpovídá vedoucí týmu.
  5. Po uzávěrce registrace hráčů na soupisce (tj. po 20.8.2023) je možné doplňovat hráče na soupisku max. do 31.12.2023. Změny na soupisce podléhají souhlasu ŘV. Žádost o změnu na soupisce je nutno zaslat na centrální mail. Vyřízení bude provedeno do 10-ti kalendářních dní.
  6. Připsání hráče na soupisku po 1.1.2020 lze pouze vyjímečně, změna podléhá souhlasu ŘV a je zpoplatněna administračním poplatkem 1.000 Kč. Vyřízení bude provedeno do 10-ti kalendářních dní.
  7. Za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na RP hráčů odpovídají vedoucí jednotlivých mužstev.
 1.  

Kontrola identity hráče během zápasu:

  1. Před, během a po zápase je rozhodčí oprávněn si namátkově vyžádat prokázání identity hráče nastoupeného k zápasu a to dle vlastního rozhodnutí.
  1. O prokázání identity hráče může požádat i vedoucí či kapitán soupeře a to max. do 20 min po skončení zápasu. Žádost předkládá rozhodčímu, který je povinen provést kontrolu.
  1. Veškeré konfrontace hráčů včetně výsledku budou zaznamenány do zápisu o utkání.
  2. Hráč nesmí odmítnout prokázání totožnosti.
   • Prokázání totožnosti je provedeno průkazem RHL nebo OP/ŘP.
   • Konfrontace identity hráče

   

  1. Každý tým může požádat o konfrontaci identity hráčů soupeře a to zasláním zprávy na centrální email s uvedením: Jména, příjmení, názvu týmu a odkazu na zdroj potvrzující pochybnosti. Zároveň musí být uhrazen konfrontační poplatek 500 Kč na účet RHL s uvedením textu do poznámky platby: Konfrontace – Jméno, příjmení, tým.

   

  1. Řídící výbor dle databází ČSLH, KSLH nebo serveru eurohockey.net rozhodne o oprávněnosti konfrontace. V případě akceptování konfrontace, bude konfrontovaný hráč ze soupisky vymazán a jeho týmu budou zkontumovány zápasy (0:5) ve kterých hráč nastoupil. Vedoucímu týmu je pozastavena příp. ukončena funkce.

Pravidla pro sezónu 2023-2024

Na celkové soupisce mužstva mohou figurovat

Na celkové soupisce mužstva mohou figurovat:

 • Max 4 hráči nad 50 let, kteří hráli výkonnostní či vrcholový hokej
 • dříve registrovaný hráč – max. 6 hráčů úrovně max. okresní soutěž, 3 roky po ukončení závodní činnosti
 • dříve registrovaný hráč – max. 2 hráči úrovně max. krajský přebor, 10 let po ukončení kariéry
 • Zápasy řídí 1-2 rozhodčí
 • „Pendleři“ (s výjimkou golmanů) nejsou povoleni. Vyjímky podléhají schválení ŘV a ved.rozhodčích
 • Vyloučení na 3 min. hrubého času, přesilovka/oslabení. Odpočítávání je zahájeno až po vhození buly.
 • Pravidla pro nasazování dříve registrovaných hráčů platí i pro juniorské a dorostenecké soutěže.
 • Týmy spolu v letošní sezóně odehrají dvoukolově zápasy každý s každým.

Vyhlášení nejlepších a nejslušnějších týmů bude provedeno po skončení sezóny v předem vyhlášeném termínu.

Herní pravidla RHL

 • Obecně jsou převzaté z pravidla Old Boys hokeje. Systém  je soutěže „každý s každým“ (počet kol dle skupin), dvoubodovým systémem. Za vítězství náleží 2 body, v případě nerozhodného výsledku získávají obě družstva po jednom bodu.
 • Nejpozději 15 min před zahájením zápasu zástupce každého z týmů odevzdá rozhodčím registrační průkazy nastupujících hráčů a vyzvedne si podklady pro zápis z utkání.
 • Nejpozději 10 min po ukončení zápasu si zástupce každého z týmů vyzvedne registračky u rozhodčích a odevzdá zápis z utkání
 • Rozhodčí jsou povinni se dostavit nejpozději 20 min před začátkem utkání a vyčkat 15 min po utkání
 • Hráč který opouští trestnou lavici je povinen za sebou zavřít.
 • „Time“ je možné si vzít nejpozději 5 min před koncem zápasu (Time = 0,5 min)
 • Po 40-ti odehraných minutách mají oba týmy nárok na 2-minutovou přestávku. Na přerušení se musí shodnout oba týmy před zahájením zápasu.

 

 • Fauly a tresty. 

Fyzický kontakt je částečně povolen, ale pouze v přiměřené míře bez rizika zranění hráčů. Rozhodčí vždy sám posuzuje co je a co není faul. Po písknutí faulu se vhazuje ve třetině proviněného. Vyloučení je dle rozhodnutí rozhodčího osobním trestem nebo i vyloučením do konce zápasu.

 • Likvidační a úmyslné fauly jsou typu:
  vražení na hrazení, bodnutí koncem hole, napadení, naražení zezadu, pád pod nohy, krosček, faul loktem, nadměrná tvrdost, rány pěstí nebo hrubost, úder hlavou, vysoká hůl, držení protihráče, držení hole, hákování, nedovolené bránění, kopnutí, faul kolenem, sekání, bodnutí špičkou hole, podražení, zásah do oblasti hlavy a krku, strom, faul zadkem
 • vše je na posouzení sudího, který podle svého rozhodnutí pošle provinilce odpočinout na trestnou lavici nebo i svléknout do šaten.
 • Nevhodné chování hráčů. Rozhodčí má možnost hráče vyloučit do konce utkání a vykázat ho do kabiny za hrubý faul nebo nesportovní chování (včetně opakované diskuze s rozhodčím). Po skončení utkání se oba kapitáni a rozhodčí domluví na dalším potrestání tohoto hráče, např. zastavením činnosti na x utkání. Nadále platí, že diskutovat s rozhodčím může pouze kapitán, protože rozhodčí píská také pro svou zábavu a my mu to nechceme znechutit neustálými diskuzemi.
 • Pokud vykázaný hráč nehodlá opustit střídačku, hrozí dotyčnému týmu ukončení zápasu a kontumace (0:5). Pokud je hráč vykázán do šaten, má stop na další nejbližší zápas. Vedoucí týmu toto ohlídá. V případě porušení, hrozí týmu kontumace zápasu, kam neoprávněně nastoupil hráč se stopkou.
 • Pořadatelem soutěžního zápasu je dle dohody domácí mužstvo (první uvedené v plánu zápasu). V případě shodnosti barvy dresů obou soupeřů, mění dresy vždy domácí mužstvo. Kapitán musí být označen na dresu.
 • Zápasy řídí dle skupiny jeden nebo dva delegovaní rozhodčí, kterým vedoucí (nebo kapitán) týmu předá soupisku hráčů pro utkání včetně registračních průkazů nejpozději 10 minut před utkáním. O utkání se provede zápis, který podepíší zástupci obou týmů. Hlavní rozhodčí zajistí odeslání zápisu na ŘV RHL. Registrační průkazy jsou vráceny po zápase vedoucím týmů. Hráčům kteří obdrželi vyšší trest je průkaz vrácen po uplynutí postihu, stanoveném PK. Delegát stanovený vedoucím rozhodčích může doplnit zápis utkání o jím zjištěné nesportovní projevy.
 • Náklady na konání zápasu (pronájem ledové plochy, šaten a rozhodčí) se dělí mezi týmy rovným dílem. Cena pronájmu ledové plochy a šatny se řídí platným ceníkem ZS TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a náklady na rozhodčí. Nedělní led = 3000,-/tým, úterní led 2500,-/tým. Částky je nutné zaslat v co nejkratším termínu po zápasu na účet RHL.
 • Zabezpečení zdravotní pomoci je záležitost vedoucích týmů. Pracovníci ZS TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí poskytnou k nutnému ošetření lékárničku.
 • Hrací doba každého utkání:
  • 10 minut rozbruslení
  • 80 minut hrubého času hry bez střídání stran
 • Povinnosti rozhodčího zápasu
  • Před utkáním provést kontrolu registračních průkazů a zápisu o utkání po stránce věcné.
  • Musí být způsobilý k řízení zápasu po stránce fyzické i duševní (zranění, opilost apod.)
  • Pokud rozhodčí udělí při zápasu vyšší trest, doplní do zápisu utkání upřesňující informace, případně konzultuje telefonicky událost se zástupcem přestupkové komise.
 • Nehrající osoby přítomné na střídačce týmu musí být zapsány v zápisu pro utkání. Jiným osobám je vstup zakázán. V případě nevhodného chování nehrajících osob na střídačce může rozhodčí osoby napomenout nebo ze střídačky vykázat. Pokud osoba střídačku neopustí, je rozhodčí oprávněn zápas kontumovat (0:5) ve prospěch soupeře.
 • Pořadí týmů v průběhu sezóny je na základě kritérií:
  • počet bodů
  • bilance skóre (vstřelené góly mínus obdržené)
  • počet vstřelených gólů
 • Pořadí týmů na konci sezóny je na základě kritérií:
  • počet bodů
  • vzájemné zápasy 
  • bilance skóre (vstřelené góly mínus obdržené)

Chování hráčů a týmů - postihy

 1. Nesportovní chování hráče rozumí se tím provokování, pokřikování, neoprávněné protestování, vulgární projevy či vyhrožování
  a)    Proti hráčům soupeřova týmu: osobní trest do konce utkání + stop na dva zápasy + 500 Kč pokuta
  b)    Proti rozhodčímu: osobní trest do konce utkání + stop na 10 zápasů + 1.000 Kč pokuta
 2. Agresivní chování hráče
  a)    Napadení hráče: osobní trest do konce utkání + stop na 10 zápasů + 2.000 Kč pokuta
  b)    Napadení rozhodčího: osobní trest do konce utkání + vyloučení ze soutěže + 5.000 Kč pokuta
 3. Nesportovní chování týmu ve znění bodu 1,2.: ukončení zápasu kontumací 5:0 ve prospěch soupeře a návrh na vyřazení týmu ze soutěže (rozhodne přestupková komise)
 4. Odmítnutí zahájit hru kontumace 5:0 ve prospěch soupeře

Zápisy o utkáních

 1. Zápasy budou před začátkem soutěže nalosovány do konce kalendářního roku a následně do konce soutěžní sezóny.
 2. Hlavní rozhodčí deleguje na zápas příslušný počet rozhodčích.
 3. Zápisy o utkání si týmy vyzvednou před zápasem na vrátnici ZS TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí nebo si je v případě předvyplněných soupisek vytisknou.
 4. Oba týmy vyplní předloženou soupisku nastupujících hráčů k zápasu a to včetně čísla dresu. Nesmí být shodná čísla dresů! Zástupce týmu soupisku před předáním rozhodčímu podepíše.
 5. Do soupisky budou uvedeny všechny osoby, které se budou pohybovat během zápasu v prostorách střídačky tzn. i hráči v civilu, trenéři apod. Tým za tyto lidi zodpovídá a v případě porušení pravidel RHL těmito osobami ponese následky včetně postihů.
 6. Při zápasu je povinností každého týmu zaznamenávat průběh zápasu na dílčí část zápisu, tj. branky a tresty vč. jména a čísla dresu. V případě nezaznamenání výše uvedeného hrozí sankce až po kontumaci zápasu.
 7. Kapitáni musí bezprostředně po zápase přijít do šatny rozhodčích, zkontrolovat a podepsat zápis. 
 8. Nikdo z účastníků zápasu nesmí hodnotit výkon rozhodčích během zápasu a 24h po zápasu.
 9. Veškeré zápisy musí být psané čitelně. Špatně zapsané nebo nečitelné údaje nebudou zpracované a nebudou zahrnuty do kanadského bodování.
 10. V případě, že nebude zápis o utkání kompletně vyplněný či nebudou správně uvedené veškeré údaje, bude tým potrestán následujícími postihy:
 1. Při neuvedení trestných minut budou tyto připsány na vrub vedoucího týmu(popř. Kapitána)
 1. Při neuvedení pravého jména náhradního brankáře může být tým potrestán až kontumací zápasu
 2. Pokud dojde při zápasu ke konfliktním nebo nestandartním situacím, má kapitán nebo vedoucí týmu možnost celou záležitost popsat v zápisu utkání
 3. V případě zjištěných nesrovnalostí v on-line výsledcích, vedoucí týmu (nebo kapitán) kontaktuje ŘV RHL.  
 1. Tým, který nenastoupí na plánovaný zápas obdrží kontumaci 5:0 a úhradí celkové náklady na led . Při opakované neúčasti je tým vyřazen ze soutěže

Závěrečné ustanovení

Tyto propozice vstupují v platnost dnem 13.08.2023. Současně se ruší platnost dříve vydaných Propozic a pravidel v celém rozsahu platnosti.

 

V Českých Budějovicích, dne 13. 08. 2023